NORSK OLJEPIONER KLUBB

Referat NOPK generalforsamling 21 april 2022

I alt 10 personer – inklusive styret (5 personer) - møtte på årsmøtet i Norsk Oljemuseums lokaler. Det var sommervarme denne dagen, noe som kan ha bidratt litt til lavt oppmøte. Bevertningen på møtet var wienerbrød og kaffe.

 

Før årsmøtet var det foredrag av Sondre Hvam fra Sola flymuseum om:

 Historien om norske jagerflygere og ulykker i «Den kalde krigen» 1945 – 1989.

Et meget interessant foredrag som fokuserte på det store antallet ulykker – hele 161 fatale ulykker - som kostet livet til 199 militære flygere i perioden 1945 - 1989.

 

Konstituert styre inntil årsmøtet har bestått av:

 Rolf øverland Formann

Arvid Bærheim Sekretær

øyvind Breda Kasserer

Henry Munkejord og Leif Aske Festkomité

 Valgkomité: Sven Magnus Oftedal (Utmeldt) Rolf Nilsen (Død)

Konstituert styre i Covid 19 perioden har kun hatt 3 styremøter (2019 – 2022) på grunn av meget utfordrende Covid -19 situasjon!

Uformelle møter har vært holdt på Kvadrat første torsdag i måneden. 3-4 samlinger, vanligvis med 6–8 deltagere.

Videre har klubben arrangert ett medlemsmøte: Julegrøt hos Petoro i Stavanger 23. november 2021. 15 deltagere.

Før gjennomgang av agendaen hadde formannen Rolf øverland noen betraktninger om status i NOPK. Det har vært stor nedgang i aktivitet, medlemstall og oppmøte på møter de siste par årene. Det skyldes selvfølgelig mye Corona-epidemien. Men dødsfall, samt det faktum at medlemmene blir eldre, noen blir syke, etc. bidrar til fall i medlemstall og labert oppmøte. Det er en tid for alt, som formannen poengterte.

 

Så til agenda for møtet:

1. Styrets årsberetning.

2. Regnskap/budsjett 2021/2022 gjennomgått og godkjent

3. Medlemslister ble gjennomgått.

4. Kontingent. Styrets forslag til å sette ned årskontingent til Kr 100,- / år ble godkjent. Kontingenten er kraftig nedsatt på grunn av at de større arrangementene som årsfest, rekefest på Lutsi, etc. nå er sløyfet og er historie. Vi er per dato 42 betalende medlemmer – en nedgang på 23 sammenlignet med 2019 da vi var 66 medlemmer.

5. Innkommende saker.  Ingen saker!

6. Valg Styrets forslag til fast styre: Rolf øverland (formann), øyvind Breda (Kasserer), Arvid Bærheim (sekretær).

Festkomitéen ble foreslått avviklet da det ikke lenger arrangeres fester i klubbens regi.

Styrets forslag ble vedtatt, og forsamlingen takket Henry Munkejord og Leif Aske for innsatsen i festkomiteen i de senere år.

7. Nye prioriterte aktiviteter:

Månedlige samlinger Kvadrat

årsmøte

 Julegrøt

Forslaget ble vedtatt.

8. Eventuelt. Ingen saker kom opp under eventuelt.

 

God sommer!

Med hilsen

NOPK styret

 

 

Mvh

Rolf