Referat Generalforsamling i NOPK 21. april 2016

 

Det var 17 medlemmer som møtte på generalforsamlingen som i år ble holdt på Norsk Oljemuseum (NOM).

 

Mike Boxill introduserte vår foredragsholder Tore Larsen. Vi fikk et meget interessant foredrag om hans opplevelser med internasjonal boring på land og til havs. Videre kunne han vise hva som er annerledes siden 1960-årene.

 

Så var det utlodning med premier og wienerbrød m/kaffe til sosialt samvær.

 

Det ble avholdt generalforsamling etter denne agendaen:

 

1. årsberetning. Formannen gikk igjennom siste år; styret har hatt 3 møter i perioden, klubben hadde 4 medlemsmøter inklusiv Sommertur/grillfest m/damer ved Lutsivannet, omvisning Songa Offshore med julegrøt og vinterfest på Sola Strand Hotell.

I snitt 23 medlemmer på møtene. (På vinterfesten var vi 40 deltakere).

Vinterfesten fikk noe sponsing i år.

Orientering om våre møter kommer også på hjemmesiden:

http://www.oljepionerene.no. Lars H. Helgesen gjør en kjempejobb som webmaster for oljepionerene. Her finner vi siste nytt og bilder fra arrangement.

Vi har 77 betalende medlemmer, herav 53 som kan kontaktes via e-mail.

2. Regnskap. Ingen kommentarer. Klubben har kr. 23 884,- pr 31.12.2015.

3. Kontingent. Kontingentsatsene videreføres som tidligere.

4. Innkomne saker. Det var ikke innkommet forslag innen fristen.

5. Valg av styret. Varamedlem Annar Johansen erstattes av Nordal Torstensen. Ingen forslag fra valgkomiteen eller fra årsmøtet. Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim og Nordal Torstensen.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og Rolf Nilsen

6. Eventuelt. Vi holder på samme møtefrekvens i fremtiden. Ca. 5 møter i året.

De uformelle møtene som har vært holdt på Kvadrat fortsetter på samme sted første torsdag i måneden.

Sommertur/rekefest 2016 ved Lutsivann er planlagt til lørdag 25. juni. Invitasjon til ?? i forbindelse med 50 år. Klubben sponser øl og vin. Det blir satt opp buss fra og til Stavanger. Nærmere info senere.

Vinterfesten blir på Sola Strand Hotell fredag 6.januar 2017. Styret vurderer buss Stavanger Madla Sandnes.

Det er 50 år siden oppstart med Ocean Traveler. Nordal tar kontakt med media og Tore sjekker med ESSO om de har noe på gang.

Styret vurderer medlemsmøte på Pub.

 

God sommer.

 

Med hilsen

NOPK styre