Referat fra Generalforsamling i Norsk Oljepionerklubb

Torsdag 24. april kl. 1800 i Norsk Oljemuseums lokaler

 

Møtet ble ledet av Rolf øverland i Mike Boxills fravær. 14 medlemmer møtte.

Før selve møtet ble det tradisjonen tro holdt et foredrag. Da foredragsholderen fra Sola historielag ble forhindret i å møte, trådte Arvid Bærheim inn og viste bilder fra det planlagte historieverket om Rogaland fylkeskommunes historie fra 1660 og fram til i dag.

 

Deretter fortsatte møtet med denne agendaen:

1.      Styrets årsberetning: Rolf øverland ga en oversikt over møter og begivenheter i NOPK i året som gikk. Styret har hatt 3 møter i 2013, og klubben arrangerte 4 medlemsmøter. Det vises for øvrig til årsberetningen som ble sendt medlemmene før årsmøtet.

2.      Regnskap/budsjett 2014: øyvind Breda ga en oversikt over regnskapet. Pr. 31.12.2013 stod det 28.597 kr på klubbens bankkonto. 83 medlemmer har betalt medlemskontingent. årsmøtet besluttet at medlemmer som tross for gjentatte purringer ikke betaler sin kontingent, vil bli strøket fra medlemslisten. 60 medlemmer nås pr. i dag via e-mail. De som nylig måtte ha fått tilgang til e-mail, bes melde fra om det for å slippe kostnad og arbeid med brevutsendelse.

3.      Kontingent: årsmøtet besluttet at medlemskontingenten skulle beholdes på samme nivå som før, dvs. 300 kr.

4.      Innkommende saker: Ingen saker var meldt styret før fristen 15. april.

5.      Valg: Ingen forslag fra valgkomiteen på endring av styret, og det ble ikke fremmet forslag til nye kandidater på årsmøtet heller. Styret fortsetter derfor som før, dvs.:

Mike Boxill, formann, Rolf øverland, nestformann, Henry Munkejord, sekretær, øyvind Breda, kasserer, Leif Aske, festkomite.

Varamedlemmer: Arvid Bærheim og Annar Johansen.

Valgkomite: Sven Magnus Oftedal og  Rolf Nilsen

6.      Eventuelt: Følgende saker ble tatt opp:

a) Postkasse. For å spare utgifter på 1200 kr til postkasse i Tananger, vil en søke å få overført klubbens post direkte til Rolf øverlands privatadresse. øyvind Breda kontakter Brønnøysund-registeret for å få ordnet dette.

b) årsmøtet mente at vår webredaktør Lars H. Helgesen har gjort en utmerket innsats med å holde vår hjemmeside oppdatert, og vil påskjønne ham ved å gi ham gratis adgang til vinterfesten.

c) De uformelle møtene for medlemmer som har vært holdt på en kafe på Kvadrat ble drøftet, og etter litt diskusjon ble det vedtatt å fortsette med disse på samme sted. De i Stavanger som ikke har egen bil, kan ta buss nr. 2 fra jernbanen i Stavanger til Kvadrat.

d) Det ble også orientert om en planlagt sommersammenkomst/grillfest ved Lutsivannet lørdag 28. juni. Det blir satt opp buss med avgang Stavanger (ved Norsk Oljemuseum) kl 1330 og retur fra Lutsi 1800. Henry Munkejord ordner med mat/drikke. Kostnad for mat/buss er satt til 200 kr per person, mens øl, vin og mineralvann kjøpes utenom. Det vil bli sendt ut e-mail/brev om denne festen senere.

Helt til slutt ble det utlodning av gevinster som ga en inntekt på 2.350 kr.